Naujausios žinutės Jums!

Pirkimo – pardavimo taisyklės

1.    Bendrosios nuostatos

1.1. El. parduotuvėje http:// vynoteka.lt prekių prekybą organizuoja ir vykdo UAB „Gelsva“ (toliau šiose taisyklėse – UAB „Gelsva“ arba Pardavėjas) , juridinio asmens kodas 120596772, PVM mokėtojo kodas LT205967716, buveinės adresas Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius, internetinis adresas http://vynoteka.lt; tel. +370 615 75000, el. paštas: vynoteka@vynoteka.lt, kuri. 

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu el. parduotuvėje http:// http://vynoteka.lt susijusias sąlygas Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje http:// http://vynoteka.lt (toliau – el. parduotuvė).

1.3. Teisę įsigyti prekes el. parduotuvėje turi:

1.3.1.     veiksnus fizinis asmuo;

1.3.2.     juridinis asmuo; 

1.3.3.     visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, el. parduotuvėje pasirinkęs prekes ir pateikęs užsakymą Pardavėjui vykdymui, pažymėdamas laukelį „Susipažinau ir sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis parduotuvėje Vynoteka“ patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, jas suprato, taisyklės Pirkėjui yra aiškios ir Pirkėjas visiškai sutinka su taisyklėmis. 

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat:

1.5.1.     Užtikrina, kad remiantis taisyklių 1.2. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje;

1.5.2.     Pareiškia, kad sutinka, jog  Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie papildytas/pakeistas taisykles Pirkėjas informuojamas el. parduotuvėje registruotam ir paskyrą turinčiam Pirkėjui prisijungus prie el. parduotuvės arba pirmą kartą po taisyklių pakeitimo/papildymo Pirkėjui perkant prekes el. parduotuvėje. Kiekvieno pirkimo metu Pirkėjo (tiek registruoto, tiek neregistruoto) informavimas apie taisykles yra užtikrinamas reikalaujant patvirtinimo, kad su taisyklėmis yra susipažinta ir sutinkama (pažymint laukelį „Susipažinau ir sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis parduotuvėje Vynoteka“). Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjui galioja ta Taisylių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir išreiškė savo sutikimą. 

1.6.  Pirkėjas negali atlikti prekių pirkimo el. parduotuvėje, jei jis nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi. 

1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra  besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su taisyklėmis. Pirkėjo suformuoto užsakymo pateikimas Pardavėjui vykdyti yra laikomas juridiniu faktu, kuriam įvykus, laikoma, kad Pardavėjas sudarė visas sąlygas ir ėmėsi visų nuo Pardavėjo priklausančių veiksmų, kad Pirkėjas, įsigydamas prekes el. parduotuvėje susipažintų su šiomis taisyklėmis.

1.8. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

1.9. Jei Pirkėjas suteikė teisę Pardavėjui pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

1.10.      El. parduotuvės dizainas, funkcionalumas, prekės ženklas, prekės ir jų aprašymai yra Pardavėjo nuosavybė.

1.11.      Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėjo paskyrą iš el. parduotuvės tais atvejais, kai Pirkėjas el. parduotuvėje atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktuose draudžiamus veiksmus arba pažeidžia šias Taisykles.


2.    Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir pateikus jį vykdyti Pardavėjui šios Taisyklės tampa pirkimo-pardavimo sutartimi ir yra privalomos abiem šalims. Pirkimo- pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, pateikia jį vykdyti Pardavėjui, paspaudęs mygtuką „apmokėti“ ar kitą panašų nedviprasmiško turinio mygtuką, kuriuo aiškiai išreiškiama Pirkėjo valia įsigyti išsirinktas prekes. 

2.2. Pirkėjas, pateikęs užsakymą el. parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka, išsikyrus šiose taisyklėse ar teisės aktuose nustatytas išimtis (pavyzdžiui, kai užsakymas yra atšaukiamas, prekių atsisakoma ir kt.). 

2.3. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas užsako iš Pardavėjo pateikto prekių asortimento vienu iš šių būdų:

2.3.1.     internetu užsiregistruodamas el. parduotuvėje;

2.3.2.     internetu nesiregistruodamas el. parduotuvėje.

2.4. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti šiuose laukuose numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis. Pirkėjas atsako už tai, kad pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirėjas privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

2.6. Pirkėjas patvirtindamas taisykles pareiškia, kad jam žinoma ir suprantama, jog prekės atvaizdavimas el. parduotuvėje gali neženkliai skirtis nuo realios prekės išvaizdos ar jos pakuotės. Prekės nuotraukoje gali būti detalių, kurių nėra prekės komplekte.


3.    Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai 

3.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais. Prekių pristatymo mokestis į kainą nėra įskaičiuotas ir Pirkėjui aiškiai nurodomas atskirai, nebent el. parduotuvėje aiškiai nurodyta kitaip.

3.2. Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai): 

3.2.1.     Prekių užsakymo metu, ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo prekių užsakymo patvirtinimo momento. Išankstinis apmokėjimas už prekes vykdomas internetu, pasirinkus atsiskaitymą per „Paysera LT“, UAB priklausančią mokėjimo platformą, kurioje Pirkėjas pasirenka apmokėjimą už užsakytas prekes per pasirinktą banką arba mokėjimą atlieka bankine mokėjimo kortele, jei kliento turima mokėjimo kortelė, jos tipas leidžia atsiskaityti už internetu užsakytas prekes; mokant už prekes šiame papunktyje nurodytu būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą; pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu pateiktų duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.2.2. bankiniu mokėjimo pavedimu; šiame papunktyje nurodytu būdu už el. parduotuvėje užsakytas prekes gali atsiskaityti tik el. parduotuvėje registruoti, savo identifikacinius duomenis pateikę Pirkėjai, su UAB „Gelsva“ sudarę sutartis dėl prekių tiekimo; Pirkėjui atsiskaitant už prekes šiame punkte nurodytu būdu Pirkėjas privalo Pardavėjo Pirkėjui išrašytą PVM sąskaitą –faktūrą apmokėti PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytu terminu;

3.2.3. kitais el. parduotuvėje įdiegtais ar nurodytais atsiskaitymo būdais.

3.3. Pirkėjui už prekes atsiskaitant iš anksto užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gavo atitinkamą Pirkėjo atlikto mokėjimo už prekes bei jų pristatymą patvirtinimą iš „Paysera LT“, UAB. Prekių ir jų pristatymo kainos yra apskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Pirkėjui už prekes atsiskaitant po jų pristatymo, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nedelsiant, Pardavėjui apie tai patvirtinant Pirkėjui, šio nurodytu elektroniniu paštu.

3.4. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.


4.    Prekių pristatymas

4.1. El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.

4.2. Prekės gali būti pristatytos tokiais būdais:

4.2.1. Per kurjerius;

4.2.2. Pirkėjui prekes atsiimant Pardavėjo atsiėmimo punkte šiais adresais: PC „BANGINIS” P.Lukšio g. 34, Vilnius; „VYNOTEKA BMS“ Eigulių g. 2, Vilnius; „VYNOTEKA AVITELA“ Ukmergės g. 246A, Vilnius; „VYNOTEKA BAZĖ“ Liepkalnio g. 97 B, Vilnius; PLC „PANORAMA” Saltoniškių g. 9, Vilnius.

4.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas 2,99 Eur įskaitant PVM mokestis, kuris Pirkėjui yra parodomas prekių užsakymo metu. Pardavėjas gali nustatyti ir kitokį laikiną ar nuolatinį prekių pristatymo mokestį (pavyzdžiui netaikyti mokesčio perkant už tam tikrą pinigų sumą ar tam tikrais laikotarpiais ir pan.). Toks mokestis Pirkėjui yra parodomas ir aiškiai paskelbiamas iki jam atliekant Prekių užsakymą.

4.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi išsirinkti ir užsisakyti prekių el. parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma aiškiai nurodoma el. parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.5. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, jei Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, aiškiai sutinka, kad jam vietoje užsakytos prekės, Pardavėjui jos neturint, Pardavėjas parinktų ir pristatytų labiausiai panašią į Pirkėjo užsakytą prekę.

4.6. Jeigu Pardavėjo parinktos panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu panašios prekės kaina yra didesnė Pardavėjas prekės nekomplektuoja ir Pirkėjui nepateikia. 

4.7. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Pardavėjo atstovui siuntos pristatymo metu, grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

4.8. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) šių taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4.9. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.10. Kai Pirkėjas už prekes apmoka po jų pristatymo, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Pardavėjo pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

4.11.      Pirkėjo užsakytos prekės, kurias jis pasirinko atsiimti pats, pristatomos užsakyme nurodytu atsiėmimo punkto adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes priimti pats. Pardavėjas apie galėjimą atsiimti prekę prekių atsiėmimo vietoje, informuoja Pirkėją telefonu (trumpąja žinute) ir el. paštu. Jei Pirkėjas neatsiima Prekės ir, Pardavėjui susiekus Pirkėjo nurodytu telefonu ir el. paštu, neduoda kitų nurodymų dėl Prekės perdavimo, arba Pardavėjui nepavyksta susiekti su Pirkėju ilgiau nei 2 (dvi) darbo dienas, laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis pasibaigė. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtus pinigus ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties pasibaigimo dienos.

4.12.      Tuo atveju, kai Pirkėjo el. parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui (alkoholinius gėrimus – asmeniui, ne jaunesniam nei 20 metų).

4.13.      Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas pateikdamas užsakymą nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis (užsakant alkoholinius gėrimus – jaunesnis nei 20 metų), pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias taisykles), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami (išskyrus prekių pristatymo mokestį). Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes po  jų pristatymo, Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas.

4.14.      Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 20 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. sekmadieniais (Pardavėjas turi teisę pateikti pristatymo laiko langus ir trumpesnėmis, nei nurodyta, valandomis), Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

4.15. Pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo nurodytu telefono numeriu Pardavėjo atstovas (kurjeris) išsiunčia trumpąją žinutę, informuodamas, kad prekės bus netrukus pristatytos. Jei, atvykus Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas ar kitas pagal šių Taisyklių 4.12 punktą prekes priimti turintis teisę asmuo nerandamas, kurjeris bando susisiekti su Pirkėju jo nurodytu telefono numeriu. Jei su Pirkėju susisiekti nurodytu telefono numeriu nepavyksta, prekės nėra pristatomos, o pinigų grąžinimo ir mokesčio už pristatymą klausimai yra sprendžiami 4.13 punkte nustatyta tvarka.  

4.16.      Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.17.      Prekių pristatymo metu Pirkėjas turi kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Prekių pristatymo metu nesant galimybės patikrinti pristatytų prekių, Pirkėjas prekes patikrina kiek įmanoma greičiau po jų pristatymo. 

4.18.      Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente. Jei prekių trūkumai (kokybės, kiekio, asortimento ir kt.) yra nustatomi po prekių priėmimo, Pirkėjas turi apie prekių trūkumus informuoti Pardavėją el. paštu vynoteka@vynoteka.lt. 

4.19.      Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Pardavėjas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.13 punkte, ir dėl to sutartis dėl energinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

4.20.      Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina el. parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

4.21.      Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

4.22.      Alkoholinius gėrimus el. parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 4.14 punkte nurodytais laikais.

4.23.      Pardavėjas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.13 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito pilnamečio prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.13 punkte, ir dėl to sutartis dėl alkoholinių gėrimų pirkimo-pardavimo laikoma nesudaryta.

5.     Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1.  El. parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. 

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantiniuose dokumentuose.

5.4. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.


6.    Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos arba:

6.1.1.     jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę; 

6.1.2.     jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, - nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį. 

6.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti el.  parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas turi per šio skirsnio 6.1 punkte nurodytą terminą pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą elektroniniu paštu, adresu  vynoteka@vynoteka.lt, laisva forma, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. 

6.3. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui adresu Liepkalnio g. 148, Vilnius, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. 

6.4. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

6.5. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tokio paties komplektiškumo, kokio buvo Pirkėjo gautos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas turi pateikti jos įsigijimo dokumentą. 

6.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie prekių grąžinimą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Jei Pirkėjas grąžina prekę arba įrodymus apie jos išsiuntimą pateikia vėliau nei po 14 dienų po prekių atsisakymo, pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui grąžinami nedelsiant. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už prekes. 

6.7. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui. Pirkėjas užpildo Pardavėjo atstovo pateiktą prekių grąžinimo dokumentą. 

6.8. Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y.  fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

6.9. Taisyklių 6 skirsnio 6.8. punkte nurodytas Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 6 skirsnio 6.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:

6.9.1.     greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

6.9.2.     supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

6.9.3.     prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

6.9.4.     alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų; 

6.9.5.     sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; 

6.9.6.     taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.

6.10.      Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.11.      Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas prekes analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Tinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Prekės keičiamos šio skirsnio 6.1 - 6.8 punktuose nustatyta tvarka.

6.12.      Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises.

6.13.      Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui šio skirsnio 6.2 punkte nurodytu būdu. Pardavėjas, gavęs šiame punkte nurodytą Pirkėjo pranešimą nedelsdamas elektroniniu paštu patvirtins Pirkėjui, kad gavo Pirkėjo pranešimą. Pirkėjas privalo netinkamos kokybės prekę grąžinti Pardavėjui, išskyrus atvejus, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.  

6.14.      Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita preke, kuri skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujos prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Kai netinkamos kokybės prekė keičiama kita, analogiška preke, ir prekės kaina jos užsakymo ir keitimo momentu skiriasi, taikoma Pirkėjui palankesnės kaina.

6.15.      Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą. Šiame punkte nurodytu atveju už prekę sumokėta kaina Pirkėjui grąžinama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie grąžinamą prekę, tačiau ne anksčiau, nei prekės perdavimo Pardavėjui dieną arba Pirkėjui pateikus įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip (nekokybiškos prekės negrąžinti ir pan.).  

6.16.      Netinkamos kokybės daikto grąžinimo Pardavėjui išlaidos tenka Pardavėjui. 

6.17.      Tuo atveju, jeigu Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, prekių pristatymo metu, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

6.18.      Pirkėjui grąžinus tinkamos ar netinkamos kokybes prekes ir aiškiai nurodžius, kad nereikalauja grąžinti pinigų, pinigai panaudojami Pirkėjo atsiskaitymui el.  parduotuvėje kito apsipirkimo metu.

7.    Ginčų nagrinėjimas

7.1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu el. parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai. 

7.3. Vartotojas į Pardavėją kreipiasi el. paštu vynoteka@vynoteka.lt , o per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), o taip pat užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. 

8.    Baigiamosios nuostatos 

8.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu vynoteka@vynoteka.lt ir/ar telefonu +370 615 75000 ir/ar rašydamas žinutę esamu laiku el.  parduotuvėje esančiame susirašinėjimo langelyje.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.5. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


Ar jums jau yra 20 metų?